صفحه اصلي > حوزه ریاست > معاونت بهداشتی 

نام و نام خانوادگی: محمد مدنی سربارانی

                      سابقه  مدیریت: معاونت بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میناب 2 سال

                      معاونت اجرایی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میناب 1 سال

                      مدیریت بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب 4 سال

                      مترون بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب 7 سال